Powiat chrzanowski

Wyniki konsultacji Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi
Istotą funkcjonowania każdej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce jest podejmowanie i intensyfikowanie współpracy z innymi podmiotami. Jest o tym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Także powiat chrzanowski podejmuje inicjatywy na rzecz współdziałania z sektorem NGO. Wyrazem tego jest Program Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Założenia współpracy powiatu chrzanowskiego z sektorem organizacji pozarządowych

Podstawą do przeprowadzenia konsultacji w sprawie takiej współpracy jest corocznie przyjmowana przez Zarząd Powiatu Chrzanowskiego specjalna uchwała. W 2021 r. przyjęto ją w dniu 16 września 2021 r. (uchwała nr 169/129/2021).

Uchwała ta zawiera projekt Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. W projekcie określono m.in. cele, zasady i formy współpracy, a także jej zakres przedmiotowy.

Przebieg konsultacji

Konsultacje odnośnie do projektu Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami zostały przeprowadzone w dniach od 17 września do 22 października 2021 r. Mogli w nich uczestniczyć nie tylko przedstawiciele różnorodnych organizacji z sektora non-profit, ale również, jak wynika z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne czy kluby sportowe będące spółkami. W konsultacjach prawo udziału miała również Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego.

W wyniku konsultacji żaden z uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag do pierwotnego projektu Programu Współpracy. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Z tego względu został on skierowany do Komisji Rady Powiatu Chrzanowskiego. Będzie on poddany pod głosowanie na listopadowej Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego.

Co zawiera Program Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi?

W Programie Współpracy określono najważniejsze jego cele. Celem głównym Programu jest zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych i innych podmiotów w realizacji zadań publicznych.

Cele szczegółowe dotyczą:

 • rozwoju współpracy organów administracji powiatowej z sektorem NGO,
 • wspierania rozwoju instytucjonalnego, profesjonalizacji oraz integracji organizacji pozarządowych,
 • szerszego zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców powiatu,
 • wspierania działalności organizacji non-profit w zakresie podnoszenia jakości życia obywateli,
 • upowszechniania wolontariatu.

W ramach współpracy pomiędzy powiatem chrzanowskim a organizacjami pozarządowymi obowiązują zasady partnerstwa, suwerenności, pomocniczości oraz jawności działań.

Wśród najważniejszych form współpracy przewidziano:

 • zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych,
 • wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
 • konsultowanie projektów aktów prawnych,
 • tworzenie wspólnych zespołów doradczych i konsultacyjnych,
 • podpisywanie umów odnośnie do realizacji inicjatyw lokalnych oraz umów partnerstwa,
 • organizowanie konferencji, szkoleń i warsztatów,
 • nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i sprzętu.

Wśród najważniejszych obszarów współpracy pomiędzy powiatem chrzanowskim a organizacjami pozarządowymi znajduje się pomoc społeczna, prowadzenie działalności charytatywnej, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, ochrona i promocja zdrowia czy działalność na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

Współpraca między powiatem chrzanowskim a organizacjami pozarządowymi ma ważne znaczenie w kontekście efektywnej realizacji zadań publicznych. Przyjęcie projektu takiej współpracy jest istotnym krokiem na drodze do osiągnięcia tego celu.

Udostępnij

Dodaj komentarz