Libiąż

Dofinansowanie rządowe na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Libiążu

Dofinansowanie rządowe na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Libiążu

W wyniku długotrwałych starań powiatowi chrzanowskiemu udało się otrzymać dofinansowanie na realizację zadania ponad nazwą „Przebudowa drogi powiatowej DP 1002K ul. Dąbrowskiego w Libiążu”. Jest to kolejna ważna inwestycja realizowana na terenie powiatu, której celem jest poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie, zwiększenie jego dostępności komunikacyjnej oraz wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa w ramach ruchu samochodowego i pieszego.

Geneza przebudowy ul. Dąbrowskiego

Pomysł przebudowy drogi powiatowej 1002K na odcinku biegnącym przez ul. Dąbrowskiego w Libiążu pojawił się w 2020 r. Odpowiedni projekt został opracowany w wyniku przeprowadzenia przetargu, ogłoszonego we wrześniu 2020 r. Zakładał on przebudowę nie tylko ul. Dąbrowskiego, ale również ul. Waryńskiego, która także znajduje się w ciągu drogi powiatowej 1002K.

Z uwagi na dużą skalę przedsięwzięcia i spore wymagania finansowe z tym związane, realizacja przebudowy była możliwa dzięki uzyskaniu zewnętrznego dofinansowania. Powiat chrzanowski podjął konkretne działania w tym kierunku. Było to możliwe dzięki ogłoszonemu w połowie 2021 r. Rządowemu Funduszowi Polski Ład – Programowi Inwestycji Strategicznych.

Jest on adresowany do lokalnych samorządów. Dzięki niemu mogą one uzyskać promesy inwestycyjne, a więc rodzaj bezzwrotnego dofinansowania. Może ono zostać przeznaczone na działania, przyczyniające się do poprawy warunków życia mieszkańców. W ramach priorytetu 1 chodzi m.in. o budowę lub modernizację infrastruktury drogowej. W tym zakresie dofinansowanie może wynieść do 95% wartości inwestycji.

Powiat chrzanowski, na realizację przebudowy ul. Dąbrowskiego w Libiążu, ze środków dostępnych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych uzyskał bezzwrotną promesę w wysokości 4 750 000 zł. Decyzja w tej sprawie została ogłoszona pod koniec października 2021 r.

Opis inwestycji

Przebudowa zakłada modernizację ul. Dąbrowskiego i dostosowanie jej do nowoczesnych standardów, w tym zarówno pod względem technologicznym, jak i bezpieczeństwa. Całkowita długość ciągu drogi powiatowej 1002K, który ma zostać przebudowany, to około 880 mb.

W ramach modernizacji ul. Dąbrowskiego przewiduje się:

  • przebudowę nawierzchni jezdni, chodników i poboczy wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami,
  • przebudowę sieci teletechnicznej,
  • uzupełnienie istniejącego systemu odwodnienia o kanalizację deszczową,
  • przebudowę sieci wodociągowej,
  • doświetlenie przejść dla pieszych.

Modernizacja ma doprowadzić do dostosowania infrastruktury drogowej przy ul. Dąbrowskiego w Libiążu do parametrów i standardów przewidzianych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.

Zakładane efekty przebudowy ul. Dąbrowskiego

Głównym celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej 1002K. Ma to przyczynić się do poprawy poziomu bezpieczeństwa i komfortu, w tym zarówno w ruchu samochodowym, jak i pieszym.

Istotne znaczenie ma również odciążenie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 780, która, poprzez Alwernię, biegnie aż do Kryspinowa w sąsiedztwie Krakowa. Modernizacja drogi powiatowej 1002K spowoduje, że część kierowców, którzy kierują się drogą wojewódzką nr 993 do Oświęcimia, będzie korzystała właśnie z drogi 1002K. Pozwoli to na zwiększenie płynności i przepustowości istniejącego układu dróg powiatowych, a tym samym przyczyni się do usprawnienia lokalnego ruchu.

Realizacja inwestycji, zakładającej przebudowę ul. Dąbrowskiego w Libiążu, ma bardzo ważne znaczenie dla całego powiatu chrzanowskiego. Modernizacja tej drogi jest istotnym elementem innych działań, które mają doprowadzić do poprawy stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie powiatu – chodzi m.in. o remont wiaduktów w Chrzanowie. Działania te pozwolą na zwiększenie atrakcyjności powiatu chrzanowskiego, w tym dla turystów oraz inwestorów.

Udostępnij

Dodaj komentarz